Główna zawartość

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo o sygn. RP I Ds 6.2017 przeciwko Cezaremu Grabarczykowi i innym, podejrzanemu o przestępstwo z art. 271 § 1 i 3 k.k. i inne, w związku z poświadczeniem przez niego nieprawdy w toku postępowania o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej.

W śledztwie ustalono, że w dniu 19 marca 2012 roku, przed komisją powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni. Z zabezpieczonych dokumentów wynika, że w egzaminach tych uczestniczył i je zdał m.in. Cezary Grabarczyk, który w dniu 19 marca 2012 roku, uzyskał decyzję o wydaniu mu pozwolenia na broń palną do ochrony osobistej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji  osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni zobowiązana jest zdać egzamin, którego przebieg i zakres jest ściśle regulowany obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe kwestie w tym zakresie są wskazane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu. W przypadku niezaliczenia części teoretycznej egzaminu - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej.

W toku postępowania ustalono, że procedura egzaminacyjna, w dniu 19 marca 2012 roku, została dochowana i prawidłowo przeprowadzona w stosunku do trzech osób ubiegających się tego dnia o wydanie pozwolenia na posiadanie broni. Osoby te, zgodnie z przepisami prawa, przystąpiły przed pełną komisją egzaminacyjną do egzaminu teoretycznego, a jedna z nich, po pozytywnym zaliczeniu tego egzaminu została przez komisję dopuszczona do egzaminu praktycznego.

Wszystkie te osoby zostały w śledztwie przesłuchane w charakterze świadków i kategorycznie zaprzeczyły, aby Cezary Grabarczyk, w dniu 19 marca 2012 roku wraz z nimi przystąpił do tych egzaminów. Tymczasem, jak wynika z analizy dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, Cezary Grabarczyk potwierdził, że w dniu 19 marca 2012 roku uczestniczył w egzaminach: teoretycznym i praktycznym, które zdał. Z list wyników strzelań, podpisanych przez Cezarego Grabarczyka wynika na przykład, że w trakcie egzaminu praktycznego wystrzelił on 5 szt. amunicji, uzyskując 39 punktów.

Kompleksowa analiza zebranego w śledztwie materiału dowodowego wykazała też, że Cezary Grabarczyk w toku postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia na broń poświadczył nieprawdę w protokole z egzaminu, w kartach egzaminacyjnych z części teoretycznej i praktycznej, na listach obecności na egzaminach oraz liście strzelań.

Nadto ustalono, że Cezary Grabarczyk, przed przystąpieniem do egzaminów związanych z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń nie dokonał, wymaganej przepisami prawa, opłaty w kwocie 500 złotych. Opłata ta została uiszczona przelewem w placówce pocztowej dopiero w dniu 16 maja 2012 roku, a więc prawie dwa miesiące po formalnej dacie egzaminu.

W dniu 12 marca 2018 roku w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Katowicach przeprowadzone zostały czynności procesowe z udziałem Cezarego Grabarczyka polegające na ogłoszeniu mu postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanego. Cezary Grabarczyk nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

RZECZNIK PRASOWY PROKURATURY REGIONALNEJ W KATOWICACH
Waldemar Łubniewski