Główna zawartość

sygn. akt RP I Ds 6.2017

Za wcześniejszym komunikatem, zamieszczonym w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Prokuratury Krajowej informuję, że:

Prokuratura Regionalna w Katowicach wniosła o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Cezarego Grabarczyka – wiceprzewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej. Wniosek został skierowany do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 24 listopada 2017 roku. W toku postępowania przygotowawczego zgromadzony został materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienie czynu zabronionego przez posła Cezarego Grabarczyka. Polegał on na tym, że 19 marca 2012 roku, w związku z prowadzonym na jego wniosek postępowaniem o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej, poświadczył on nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w dokumentach wystawionych w toku tego postępowania w postaci: - protokołu z egzaminu w sprawie wydania pozwolenia na broń, - karty egzaminacyjnej z teoretycznej części egzaminu i listy obecności z tej części egzaminu, - karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu i listy obecności z tej części egzaminu, - listy wyników strzelań.

Poświadczenie nieprawdy polegało na potwierdzeniu w tych dokumentach odbycia i przebiegu egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony. Swojego czynu poseł PO dopuścił się w celu osiągnięcia korzyści osobistej i w porozumieniu z ustalonymi funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Postępowań Administracyjnych w Łodzi, którzy byli uprawnieni do wystawienia dokumentów. Funkcjonariusze ci przekroczyli przysługujące im uprawnienia, poprzez wystawienie tych dokumentów i potwierdzenie odbycia i przebiegu egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony. Na skutek tego czynu, w dniu 19 marca 2012 roku doszło do wydania, z rażącym naruszeniem prawa, decyzji pozwalającej na posiadanie przez Cezarego Grabarczyka, mimo niespełnienia przewidzianych przepisami wymogów, dwóch jednostek broni palnej bojowej. Tego dnia doszło także do wydania zaświadczenia uprawniającego do nabycia przez Cezarego Grabarczyka broni palnej.

   W przypadku uchylenia immunitetu Prokuratura Regionalna w Katowicach przedstawi posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Cezaremu Grabarczykowi zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 271 par. 3 kodeksu karnego i art. 231 par. 2 kodeksu karnego przy zastosowaniu art. 21 par. 2 kodeksu karnego.

Zgodnie z ostatnim przepisem, jeżeli okoliczność osobista dotycząca sprawcy, wpływająca chociażby tylko na wyższą karalność, stanowi znamię czynu zabronionego, współdziałający podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej za ten czyn zabroniony, gdy o tej okoliczności wiedział, chociażby go nie dotyczyła. W toku postępowania ustalono, że poseł Cezary Grabarczyk wiedział, iż funkcjonariusze Policji, prowadzący na jego wniosek postępowanie o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej, przekroczyli swoje uprawnienia i wystawili dokumenty potwierdzające odbycie i przebieg egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony. W ocenie Prokuratury Regionalnej w Katowicach w wyniku przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Postępowań Administracyjnych w Łodzi, z którymi współdziałał poseł Cezary Grabarczyk, uzyskał on, poza wymaganą procedurą, decyzję o pozwoleniu na posiadanie broni palnej, a następnie zakupił dwie jednostki broni palnej bojowej. Działanie to skierowane było przeciwko interesowi publicznemu. Posiadaczem broni palnej stała się bowiem osoba, która nie przeszła prawidłowej procedury przewidzianej prawem do jej uzyskania. Restrykcyjna procedura uzyskania pozwolenia na posiadanie broni palnej została zaś stworzona przez ustawodawcę po to, by zapewnić i zagwarantować społeczeństwu, że osoby, które uzyskają prawo do posiadania broni palnej, będą dawały pełną gwarancję należytego dysponowania niebezpiecznym przedmiotem, którego użycie zawsze niesie za sobą szczególne ryzyko dla życia i zdrowia innych osób.

   W przypadku posła Cezarego Grabarczyka w sposób bezprawny procedury te nie zostały dopełnione. W konsekwencji poseł Cezary Grabarczyk, posiadając dwie jednostki broni palnej bojowej, nie dawał gwarancji należytego i bezpiecznego dysponowania nimi. Co znamienne poseł Cezary Grabarczyk 7 grudnia 2015 roku, podczas ponownie przeprowadzonego egzaminu już zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa, nie zaliczył pozytywnie jego części teoretycznej i nie został dopuszczony do części praktycznej.  

   Skierowanie przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach wniosku o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej było konieczne do tego, by wykonać czynności procesowe z jego udziałem, w tym by postawić i ogłosić mu zarzuty. Zgodnie z art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywania mandatu posła i senatora od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się, za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, Marszałkowi Sejmu (art. 7b ust. 1 i art. 7c ust. 1 ustawy z 9 maja 1996 roku o wykonywania mandatu posła i senatora). Natomiast art. 13 kodeksu postępowania karnego obliguje oskarżyciela - prokuratora do uzyskania zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie.

RZECZNIK PRASOWY
Prokuratury Regionalnej w Katowicach
Ireneusz Kunert