Główna zawartość

KOMUNIKAT PRASOWY w sprawie RP I Ds 13.2016

W dniu 14 czerwca 2017 roku Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Katowicach, skierował do Sądu Okręgowego
w Katowicach akt oskarżenia obejmujący 8 osób, oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się nielegalnym obrotem paliwami płynnymi, podrabianiem dokumentów, jak i tzw. procederem prania brudnych pieniędzy. Zakończone postępowanie prowadzone było od dnia 14 stycznia 2015 roku w oparciu o zawiadomienie, złożone przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach. W jego toku ustalono, że grupa przestępcza działała w okresie od listopada 2013 roku do marca 2014 roku na terenie województw śląskiego i małopolskiego, zaś wiodącym przedmiotem jej działalności był obrót paliwami płynnymi, które sprowadzano na teren Polski z obszaru Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Łotwy, za pośrednictwem firm, tzw. „słupów”.

Mechanizm dokonanych przestępstw polegał na tym, iż paliwa w rzeczywistości nabyte za granicą były legalnie odprawiane po przekroczeniu granicy, co wiązało się z powstaniem obowiązku odprowadzenia należności publicznoprawnych w postaci podatku VAT. Tyle, że po krótkim okresie czasu zarejestrowanej działalności firma zobowiązana podatkowo firma znikała z rynku, bez rozliczenia ciążących na niej zobowiązań skarbowych. Tymczasem, paliwo, poprzez tworzone przez członków grupy przestępczej kolejne podmioty gospodarcze, sprzedawane było odbiorcom w Polsce. Łączna wartość należnego Skarbowi Państwa podatku VAT, oszacowana została na kwotę ponad 20 milionów złotych.

Wobec trzech oskarżonych osób, stosowany był izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Poza tym, na mieniu oskarżonych dokonano zabezpieczenia majątkowego, w postaci nieruchomości i pieniędzy, tytułem grożących im kar, w łącznej wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Objęte aktem oskarżenia czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi 10 lat.

RZECZNIK PRASOWY
Prokuratury Regionalnej w Katowicach
Ireneusz Kunert